Брзо плаќање
Безбедно плаќање без најава со внесување на бројот на фактура
Бројот на фактура се внесува целосно без празно место
- За категорија домаќинства се внесуваат 11 цифри
- За категорија правни и образование се внесуваат 12 цифри

Број на фактура

НАПОМЕНА: Со оваа услуга не може да се плати фактура што е предмет на тужба.
Сакате да користите EsmEPay – кориснички профил?Најави се